Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

KUJAWSKO-POMORSKA
REGIONALNA KASA CHORYCH

line2(1).gif (1222 bytes)

Znowelizowana Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (Dz.U.88/961 z 27 sierpnia 2001 roku), która weszła w życie 27 września b.r. wprowadziła daleko idące zmiany w sposobie realizacji systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Oto najbardziej interesujące z punktu widzenia pacjenta (odnośniki dotyczą tekstu jednolitego Ustawy o PUZ).

 1. Poszerzono zakres osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Obecnie ubezpieczeniem objęci są:
  • cudzoziemcy (art.2 ust.1) i członkowie ich rodzin przebywający w Polsce na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy – ubezpiecza ich zatrudniający zakład pracy,
  • cudzoziemcy przebywający na podstawie karty stałego lub czasowego pobytu – mają oni obecnie prawo ubezpieczyć się dobrowolnie,
  • cudzoziemcy - studenci i słuchacze studiów doktoranckich,
  • cudzoziemcy – członkowie zakonów i alumni seminariów duchownych (art. 2 ust.2 pkt 3 i 4) których podstawa wymiaru składki jest równa zasiłkowi stałemu z pomocy społecznej (art.9 ust. 2 pkt 2) – mogą oni ubezpieczyć się dobrowolnie, ich składka wyniesie 7,75% od zasiłku stałego, który w dniu 1.X.2001r. wynosił 406,oo zł.,
  • Polacy nie przebywający w Polsce, jeżeli są objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (art. 2 ust.2 pkt 2).

  Nadal nie uczestniczą w systemie PUZ pozostali cudzoziemcy przebywający w Polsce, chyba, że ratyfikowane przez Polskę inne umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art.10). Najważniejszą zmianą w tym zakresie jest możliwość objęcia ubezpieczeniem cudzoziemców posiadających tylko kartę czasowego pobytu. Dotychczas nie mieli oni w ogóle możliwości ubezpieczenia się dobrowolnie.

 2. Uszczegółowiono procedurę ubezpieczenia dobrowolnego. Ubezpieczający się dobrowolnie staje się ubezpieczonym (i jednocześnie członkiem Kasy Chorych) z dniem określonym w umowie (art. 9 ust. 3). Osoby te zgłaszają się same do Kasy Chorych celem zawarcia umowy ubezpieczenia (art.16 ust.10).

 3. Całkowicie zmieniono procedurę zmiany Kasy Chorych. Osoby chcące zmienić Kasę Chorych składają wniosek do nowej Kasy za pośrednictwem płatnika ich składki. Dotyczy to wszystkich podlegających ubezpieczeniom społecznym, posiadających płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także właścicieli prywatnych przedsiębiorstw, którzy sami dla siebie są płatnikiem składki (art. 16 ust.12 i 13). Płatnik składki ma czas na przekazanie wniosku osoby ubezpieczonej do 15 następnego miesiąca. Może oczywiście zrobić to szybciej, np. na drugi dzień po otrzymaniu wniosku od osoby chcącej zmienić Kasę. Wnioskodawca staje się członkiem nowej Kasy zawsze od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym wniosek został przez płatnika składki wysłany do nowo wybranej Kasy Chorych. Przykładowo – wniosek Jana Kowalskiego chcącego zmienić Kasę z Branżowej na Kujawsko-Pomorską przekazany do Kasy Kujawsko-Pomorskiej pocztą ( decyduje data stempla pocztowego ) w dniu 7 października spowoduje ubezpieczenie go (i ewentualnie wskazanych członków rodziny) od dnia 1 listopada. Do tego dnia pozostaje on ciągle członkiem Kasy Branżowej. Jeżeli płatnik składki wyśle wniosek 29 października, to Jan Kowalski wraz ze wskazanymi członkami rodziny stanie się ubezpieczonym Kasy Kujawsko-Pomorskiej również od 1 listopada.
  Znowelizowana Ustawa nakłada na Kasę Chorych obowiązek powiadomienia o zmianie ubezpieczonego, jego płatnika składki, Oddział ZUS lub KRUS oraz poprzedniej Kasy Chorych. Wzory niezbędnych do tej procedury formularzy zostały określone osobnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 121/2001 poz.1309) wydanym w oparciu o delegację ustawową.

  Wzór formularza możesz pobrać
  w formacie Microsoft Word'97  (format zalecany) lub html (0,6 MB).

  Najważniejszą zmianą w tym zakresie jest rozpoczęcie ubezpieczenia w nowej Kasie Chorych zawsze od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym wniosek został przekazany przez płatnika składki. Istotne jest to dla osób zmieniających miejsce zamieszkania z tytułu przeprowadzki lub pracy zawodowej. Działania dotyczące zmiany Kasy należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, aby nie napotkać na trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych w nowym miejscu.