Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Kujawsko-Pomorska Regionalna
Kasa Chorych

Zmiana przychodni. Zmiana Kasy.

line2(1).gif (1222 bytes)

Zmiana przychodni

 

Levitra
http://eimpotencja.pl/levitra.html
Spotykają Cię łóżkowe niepowodzenia? Jest na to sposób!
Kłykciny kończyste
http://choroby-weneryczne.pl/klykciny-konczyste.html
Brodawki miejsc intymnych? Usuń przykre dolegliwośći całkowicie!

 

 

 

 

 

 

Każdy pacjent ma ustawowe prawo raz na pół roku bezpłatnie dokonać zmiany lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej (tj. przychodni lub lekarza rodzinnego). W tym celu wystarczy, jeżeli uda się do nowo wybranej przychodni i złoży tam pisemną deklarację, że chce się leczyć w tej przychodni i rezygnuje jednocześnie z poprzedniej jednostki (należy podać - z której). W oświadczeniu takim niezbędne jest wpisanie daty złożenia deklaracji i numeru PESEL pacjenta. Z tego miejsca można pobrać obowiązujący wzór deklaracji.

Nowo wybrana przychodnia przesyła kopię tego oświadczenia do Kasy oraz do poprzedniej jednostki, do której zarazem zwraca się z prośbą o dostarczenie dokumentacji medycznej (kartoteki) nowo przyjętego pacjenta - oryginału lub kserokopii.

W Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych obowiązuje wymóg wniesienia opłaty przy zmianie przychodni / lekarza rodzinnego bez zgody Kasy tylko w przypadku, gdy zmiana następuje w tym samym półroczu kalendarzowym - tzn. zmianę można dokonać bez opłaty i zgody Kasy zawsze (jednorazowo) po 31 grudnia i po 30 czerwca.

Tu znajdziesz informacje o wysokości opłaty w przypadku gdy chcesz zmienić lekarza w tym samym półroczu kalendarzowym bez zgody Kasy.

 

line2(1).gif (1222 bytes)

Zmiana Kasy

Osoby chcące zmienić Kasę Chorych składają wniosek do nowej Kasy za pośrednictwem płatnika ich składki. Dotyczy to wszystkich podlegających ubezpieczeniom społecznym, posiadających płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także właścicieli prywatnych przedsiębiorstw, którzy sami dla siebie są płatnikiem składki (art. 16 ust.12 i 13). Płatnik składki ma czas na przekazanie wniosku osoby ubezpieczonej do 15 następnego miesiąca. Może oczywiście zrobić to szybciej, np. na drugi dzień po otrzymaniu wniosku od osoby chcącej zmienić Kasę. Wnioskodawca staje się członkiem nowej Kasy zawsze od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym wniosek został przez płatnika składki wysłany do nowo wybranej Kasy Chorych. Przykładowo – wniosek Jana Kowalskiego chcącego zmienić Kasę z Branżowej na Kujawsko-Pomorską przekazany do Kasy Kujawsko-Pomorskiej pocztą ( decyduje data stempla pocztowego ) w dniu 7 października spowoduje ubezpieczenie go (i ewentualnie wskazanych członków rodziny) od dnia 1 listopada. Do tego dnia pozostaje on ciągle członkiem Kasy Branżowej. Jeżeli płatnik składki wyśle wniosek 29 października, to Jan Kowalski wraz ze wskazanymi członkami rodziny stanie się ubezpieczonym Kasy Kujawsko-Pomorskiej również od 1 listopada.
Znowelizowana Ustawa nakłada na Kasę Chorych obowiązek powiadomienia o zmianie ubezpieczonego, jego płatnika składki, Oddział ZUS lub KRUS oraz poprzedniej Kasy Chorych. Wzory niezbędnych do tej procedury formularzy zostały określone osobnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 121/2001 poz.1309) wydanym w oparciu o delegację ustawową.

Wzór formularza możesz pobrać
w formacie Microsoft Word'97  (format zalecany) lub html (0,6 MB).


Najważniejszą zmianą w tym zakresie jest rozpoczęcie ubezpieczenia w nowej Kasie Chorych zawsze od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym wniosek został przekazany przez płatnika składki. Istotne jest to dla osób zmieniających miejsce zamieszkania z tytułu przeprowadzki lub pracy zawodowej. Działania dotyczące zmiany Kasy należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, aby nie napotkać na trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych w nowym miejscu.

Priligy